Interwał

Interwał to odległość pomiędzy dwoma dźwiękami, wyrażona nazwą.

Nazwa składa się z dwóch części: Liczby stopni licząc od podstawy ((\sigma)) i rozmiaru interwału, czyli liczby półtonów ((\alpha)).

Interwał to para uporządkowana (\nu = (\sigma, \alpha)).

Własności interwału:

  1. Mając dane dwa dźwięki, możemy jednoznacznie określić interwał pomiędzy nimi.
  2. Znając dźwięk, interwał i kierunek jesteśmy w stanie jednoznacznie określić drugi dźwięk.
  3. Znając liczbę półtonów nie jesteśmy w stanie (sic!) jednoznacznie powiedzieć, jaki to interwał. W praktyce muzycznej czasami mówi się że trzy półtony to tercja mała, ale z punktu widzenia teorii takie stwierdzenie jest fałszywe. Co prawda tercja mała ma trzy półtony, ale to działa tylko w jedną stronę. Jest więcej (nieskończoność) interwałów, które mają trzy półtony.

Innymi słowy, tercja mała ma trzy półtony, ale trzy półtony nie są tercją małą.

Aby określić interwał pomiędzy dźwiękami X i Y należy wykonać następujące operacje:

  1. Na chwilę usunąć znaki chromatyczne (n = 0) i policzyć, ile kroków po elementach przestrzeni naturalnych nazw dźwięków trzeba przejść, aby dotrzeć od X do Y . Liczba ta będzie się nazywać liczbą stopni gamy diatonicznej.
  2. Na podstawie tej liczby określić nazwę interwału (pryma, sekunda, tercja itd.) według rysunku.
nazwa interwału stopień gamy diatonicznej
pryma 1
sekunda 2
tercja 3
kwarta 4
kwinta 5
seksta 6
septyma 7
oktawa 8
  1. Określić liczbę półtonów, dzielącą dźwięki X i Y. Jeżeli liczba półtonów przekracza dwanaście, należy podzielić ją modulo przez dwanaście, to znaczy wziąć resztę z dzielenia jej przez dwanaście. Na podstawie tej liczby określić rodzaj interwału według rysunku. Jeżeli nie możemy znaleźć naszego interwału w tej tabeli, to oznacza że trafiliśmy na interwał, który nie ma nazwy. W praktyce muzycznej jest to niemal niemożliwe.

Rysunek: Liczby półtonów i nazwy interwałów

Liczba półtonów i nazwa interwału

Można też mówić o interwale w oderwaniu od dźwięków. Tak dzieje się na przykład przy definiowaniu skali jako listy odległości w półtonach. Odległości te w praktyce muzycznej są wyrażane nazwami interwałów o odpowiadających liczbach półtonów. Na przykład odległość trzech półtonów jest przez muzyków nazywana tercją małą. Oczywiście, mogłaby być równie dobrze (z punktu widzenia teorii) nazwa np. sekundą zwiększoną, ale żaden normalny muzyk tego nie robi (no, chyba że się wygłupia).